Play slots to earn money

Play slots to earn money   Many people would like to try the sound of the slot machine, right? Because there is a jackpot slot to tempt the temptation Huge numbers waiting for you to make a jackpot. But because there is a jackpot to tempt the temptation Causing people to play the slot, hoping […]

Continue Reading

Casino

Casino   When I heard that many casinos would think of it as a casino, but what is a casino? Let’s see. When you know what a casino is and get to know more You will be fascinated and fascinated by the casino. In fact, the casino is a casino that is open to gamble […]

Continue Reading

9 วิธีในการเก็บเงินใช้ได้จริง

1. ลดค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่ายที่ใช้ประจำวัน วางเป้าหมายใช้ชัดเจน กำหนดและระบุค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันการใช้เงินอย่างเกินขอบเขต ให้คุณกำหนดและวางงบการใช้ในแต่ละวันเราจะใช้เงินเท่าไหร่ แยกเป็นค่าอาหาร ค่าน้ำ ของแต่ละวัน ส่วนของใช้ส่วนตัวให้แยกเป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือน  เช่น ค่าอาหาร 40 + น้ำ 20 = 60 บาทต่อ 1 มื้อ จะตกค่าใช้จ่าย 180/วัน รวม 30 วัน = 5400 บาท กำหนดค่าของใช้ของเล่นของที่อยากได้ รายเดือน 2600(งบนี้รวมถึงของที่ผ่อนด้วย) คุณจะใช้เงินได้สูงสุดไม่เกิน 8000 เป็นต้น 2. กันเงินเก็บก่อนเงินใช้ชีวิต   หากว่าเราได้กำหนดเป้าหมายที่จะลดค่าใช้จ่ายแล้วตามข้อ 1. ต่อมาให้เรามากันเงินเก็บก่อนที่เราจะใช้เงินในชีวิตประจำวันกัน ดังนี้ เช่น ถ้าคุณมีเงินเดือน 10000 บาท ให้เอาเงินที่ตั้งใจจะใช้ในเดือนนั้นหักออก แล้วเงินที่เหลือให้คุณเก็บฝากธนาคารแยกบัญชีตั้งแต่วันเงินเดือนออก เป็นต้น 3. ซ่อนบัญชีเงินเก็บ   การซ่อนเงินในบัญชีเงินเก็บคุณต้องแยกบัญชีนั่นออกจากระบบไปเลย จะต้องไม่ทำบัตรเอทีเอ็ม และ […]

Continue Reading